Διπλωματικές Εργασίες

  2011


 • Καζασίδης Ορέστης, Μελέτη Επιδράσεων στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κατά την Έκθεση στην Ακτινοβολία Τερματικών Συσκευών Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς: Υπολογιστικός Σχεδιασμός Πειράματος Εθελοντών, ΕΜΠ, 2011.
 • Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, Μελέτη της Επίδρασης της Εν τω βάθει Διέγερσης σε Επίπεδο Νευρώνα, μέσω της Οδήγησης Μοντέλων Hammerstein- Wiener με Τροποποιημένα στη Συχνότητα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου, ΕΜΠ, 2011.
 • Ματσάκου Αικατερίνη, Αυτόματη Ανίχνευση του Αρτηριακού Τοιχώματος της Καρωτίδας από Εικόνες Υπερήχων β-σάρωσης, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • Θάνου Αιμιλιάνα, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων Βάσει Δυναμικών Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλων Hammerstein- Weiner, ΕΜΠ, 2011.
 • Κόλιας Βασίλειος, Semantic Annotation System for Medical Images, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • Ζούρου Βερόνικα, Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Εντροπίας Σημάτων Κορεσμού Οξυγόνου για την Εκτίμηση της Σοβαρότητας του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο, ΕΜΠ, 2011.
 • Αποστολάκης Ιάσων-Ζαχαρίας, Μη Παρεμβατική Αγγειακή Ελαστογραφία για το Χαρακτηρισμό της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2011.
 • Μωραΐτης Τιμολέων, Ανάπτυξη Μεθόδου Κατηγοριοποίησης Δυναμικών Ενέργειας και Μελέτη του Ρυθμού τους με Χρήση Ενδοκρανιακών Καταγραφών κατά την Παθητική & Ενεργητική Κίνηση Ασθενών με νόσο Πάρκινσον, ΕΜΠ, 2011.
 • Τσακαλάκης Μιχαήλ, Σχεδίαση Μικροσκοπικών Κεραιών για Εμφυτεύσιμες Βιοϊατρικές Διατάξεις, ΕΜΠ, 2011. Βραβείο IEEE EMBS Greece Chapter
 • Joao Teixeira, Design of Implantable Antennas, Escola Superior de Biotecnologia of the Universidade Catolica Portuguesa, ERASMUS Program, 2011. M.Sc. Thesis
 • Ρόζου Μαρία, Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης Βασισμένου σε Γραμμικό Αυτοσυντονιζόμενο Μοντέλο Πρόβλεψης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι, ΕΜΠ, 2011.
 • Χροναίου Ιωάννα, Προσομοίωση της Φυσιολογίας των Βασικών Γαγγλίων στη Νόσο του Πάρκινσον μέσω ενός λεπτομερούς Πολυεπίπεδου Υπολογιστικού Μοντέλου, ΕΜΠ, 2011.
 • Καραθάνος Θωμάς, Μελέτη του Προτύπου των Μετεκφορτίσεων σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών και της Συσχέτισής τους με Επιληπτογενείς Εστίες, ΕΜΠ, 2011.
 • 2010


 • Κορδά Αλεξάνδρα, Μη Γραμμική Ανάλυση Αιτιακών Αλληλεπιδράσεων σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Καραγιάννης Αλέξανδρος, Μέθοδοι για Ανίχνευση & Χαρακτηρισμό Βιοσημάτων σε Θορυβώδεις Χρονοσειρές Βασισμένοι στο Μετασχηματισμό Hilbert- Huang, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλου Φυσιολογικής Λειτουργίας της Απόκρισης, ΕΜΠ, 2010.
 • Ράιδου Ρενάτα- Γεωργία, Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού &Χρήση Τεχνικών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων για την Ανάλυση Απεικονιστικών Ευρημάτων Ορθοπεδικού Ενδιαφέροντος, ΕΜΠ, 2010.
 • Αντωνίου Ζήνων, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Μαστογραφικών Ευρημάτων & Εικόνων για την Συνδυασμένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων & Μηχανών, ΕΜΠ, 2010.
 • Γαλάνη Θεοδώρα, Ανάπτυξη ΑΟΔ Αλγορίθμου για τον Έλεγχο της Συγκέντρωσης της Γλυκόζης σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2010.
 • Προίσκου Επιστήμη, Ανάλυση της Κίνησης του Αρτηριακού Τοιχώματος από Εικόνες Υπερήχων με την Χρήση της Μεθόδου Ταύτισης Περιοχών και Διαφορετικών Κριτηρίων Σύγκρισης, ΕΜΠ, 2010.
 • Σμπόνιας Νικόλαος, Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισμάτων Προκλητών Δυναμικών με Χρήση της Κυματιδιακής Ανάλυσης, ΕΜΠ, 2010.
 • Κυργιάζος Γεώργιος, Γεροσταθόπουλος Ηλίας, Ανάπτυξη Εφαρμογής Σημασιολογικής Επισημείωσης και Αναζήτησης Ιατρικών Εικόνων, ΕΜΠ, 2010.
 • 2009


 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών, ΕΜΠ, 2009.
 • Κούρκαφας Γεώργιος, Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP), ΕΜΠ, 2009.
 • Δασκαλάκη Ελένη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και In Silico Συγκριτική Αξιολόγηση Ελεγκτών Κλειστού Βρόχου για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2009.
 • Νικόλαος Δίκαιος, Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Καφώρου Μυρσίνη, Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων, ΕΜΠ, 2009.
 • Ζάννος Σολομών, Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου, ΕΜΠ, 2009.
 • Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων, ΕΜΠ, 2009.
 • Λέκκας Αλέξανδρος, Εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών συγχρονισμού εγκεφαλικής δραστηριότητας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Ξενικού Μόνικα-Φιλίτσα, Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Γεραγγέλου Αθηνά, Ευθυμία Δ. Βόκαλη, Πειραματικός Σχεδιασμός για την Αποτίμηση της Επίδρασης της Ακτινοβολίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς στις Καταγραφές Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών κατά τη Διάρκεια Ακουστικού Ερεθίσματος, EMΠ, 2009.
 • Περάκης Γεώργιος, Αριθμητική μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης τερματικής συσκευής κινητών επικοινωνιών στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το κεφάλι του χρήστη, ΕΜΠ, 2009.
 • 2008


 • Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Μαθηματική Μοντελοποίηση της Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2008.
 • Παπαδημητρίου Δημήτριος, Μη Γραμμική Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την Πρόβλεψη Επιληπτικών Κρίσεων, EMΠ, 2008.
 • Χαριτωνίδης Νικόλαος, Υπολογιστικές Μεθοδολογίες για τη Διαχείριση και Ανάλυση Μακράς Διάρκειας Video−Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, EMΠ, 2008.
 • Γκιόξη Ειρήνη, Ανάλυση συγχρονισμού σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιφανείας με στόχο την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων, ΕΜΠ, 2008.
 • Χατζηστέργος Σεβαστιανός, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκτίμησης της Πυκνότητας του Μαστού από Εικόνες Μαστογραφίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Κριεζίας Κωνσταντίνος, Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Επαναληπτικών Αλγορίθμων Ανακατασκευής Εικόνων SPECT, ΕΜΠ, 2008.
 • Παππάς Ευάγγελος, Στατιστική και μη Παραμετρική Ανάλυση Δεδομένων με Σκοπό την Ανίχνευση Επιδράσεων Γενετικών Παραγόντων, Φύλου και Ηλικίας στον Δείκτη Μάζας Σώματος, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Τσέτσου Επιστήμη, Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος για την Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Όγκων από Εικόνες Ψηφιακής Μαστογραφίας με Χρήση Υπολογιστικής Όρασης και Εξόρυξης Δεδομένων, ΕΜΠ, 2008.
 • Μουζακίτης Παναγιώτης, Μελέτη Ακτίνας Ποζιτρονίου σε Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) με Χρήση Υπολογιστικού Πακέτου GATE, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2008.
 • Κέντρος Σωτήριος, Ανοιχτή πλατφόρμα για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφορίας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • 2007


 • Παυλόπουλος Γιάννης, Ανάπτυξη Μεθόδου Νευρωνικών Δικτύων Γενετικού Προγραμματισμού για τη Διερεύνηση του Γενετικού και Περιβαλλοντικού Υποστώματος Νόσων, ΣΕΜΦΕ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • Παρασύρης Αναστάσιος, Μοντελοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων PET για την Μελέτη Βελτιστοποίησης της Χορηγούμενης Δόσης, ΕΜΠ, 2007.
 • Αλεξανδρίδου Αναστασία, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Σκοπό τη Βέλτιστη Ταυτοποίηση Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών από Δεδομένα Πρωτεωμικής Ανάλυσης, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • Σκανδάλη Μαρία- Ελένη, Μοντελοποίηση ενός Mouse-sized Απεικονιστικού Συστήματος με Χρήση των Τεχνικών Προσομοίωσης Monte- Carlo, ΕΜΠ, 2007.
 • Γεωργίου Μαρία & Φυσικόπουλος Λευτέρης, Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Κατευθυντήρα Λεπτής Οπής (Pinhole Collimator) στην Μονοφωτονική Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής ( SPECT), ΕΜΠ, 2007.
 • Ροπόδη Αθηνά, Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών, ΕΜΠ, 2007.
 • 2006


 • Ανδρεάδης Ιωάννης, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχήματος Ταξινόμησης για τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού, ΕΜΠ, 2006.