Διπλωματικές Εργασίες

  2011


 • Αποστολάκης Ιάσων-Ζαχαρίας, Μη Παρεμβατική Αγγειακή Ελαστογραφία για το Χαρακτηρισμό της Καρωτίδας , ΕΜΠ, 2011.
 • Κόλιας Βασίλειος, Semantic Annotation System for Medical Images , ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • 2010


 • Κυργιάζος Γεώργιος, Γεροσταθόπουλος Ηλίας, Ανάπτυξη Εφαρμογής Σημασιολογικής Επισημείωσης και Αναζήτησης Ιατρικών Εικόνων , ΕΜΠ, 2010.
 • Γαλάνη Θεοδώρα, Ανάπτυξη ΑΟΔ Αλγορίθμου για τον Έλεγχο της Συγκέντρωσης της Γλυκόζης σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 , ΕΜΠ, 2010.
 • Κορδά Αλεξάνδρα, Μη Γραμμική Ανάλυση Αιτιακών Αλληλεπιδράσεων σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Καραγιάννης Αλέξανδρος, Μέθοδοι για Ανίχνευση & Χαρακτηρισμό Βιοσημάτων σε Θορυβώδεις Χρονοσειρές Βασισμένοι στο Μετασχηματισμό Hilbert- Huang , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλου Φυσιολογικής Λειτουργίας της Απόκρισης , ΕΜΠ, 2010.
 • Ράιδου Ρενάτα- Γεωργία, Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού &Χρήση Τεχνικών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων για την Ανάλυση Απεικονιστικών Ευρημάτων Ορθοπεδικού Ενδιαφέροντος , ΕΜΠ, 2010.
 • Αντωνίου Ζήνων, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Μαστογραφικών Ευρημάτων & Εικόνων για την Συνδυασμένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων & Μηχανών , ΕΜΠ, 2010.
 • Προίσκου Επιστήμη, Ανάλυση της Κίνησης του Αρτηριακού Τοιχώματος από Εικόνες Υπερήχων με την Χρήση της Μεθόδου Ταύτισης Περιοχών και Διαφορετικών Κριτηρίων Σύγκρισης , ΕΜΠ, 2010.
 • Σμπόνιας Νικόλαος, Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισμάτων Προκλητών Δυναμικών με Χρήση της Κυματιδιακής Ανάλυσης , ΕΜΠ, 2010.
 • 2009


 • Δασκαλάκη Ελένη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και In Silico Συγκριτική Αξιολόγηση Ελεγκτών Κλειστού Βρόχου για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 , ΕΜΠ, 2009.
 • Γεραγγέλου Αθηνά, Ευθυμία Δ. Βόκαλη, Πειραματικός Σχεδιασμός για την Αποτίμηση της Επίδρασης της Ακτινοβολίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς στις Καταγραφές Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών κατά τη Διάρκεια Ακουστικού Ερεθίσματος , EMΠ, 2009.
 • Περάκης Γεώργιος, Αριθμητική μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης τερματικής συσκευής κινητών επικοινωνιών στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το κεφάλι του χρήστη , ΕΜΠ, 2009.
 • Ξενικού Μόνικα-Φιλίτσα, Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Λέκκας Αλέξανδρος, Εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών συγχρονισμού εγκεφαλικής δραστηριότητας , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών , ΕΜΠ, 2009.
 • Κούρκαφας Γεώργιος, Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP) , ΕΜΠ, 2009.
 • Νικόλαος Δίκαιος, Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Καφώρου Μυρσίνη, Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων , ΕΜΠ, 2009.
 • Ζάννος Σολομών, Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου , ΕΜΠ, 2009.
 • Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων , ΕΜΠ, 2009.
 • 2008


 • Παππάς Ευάγγελος, Στατιστική και μη Παραμετρική Ανάλυση Δεδομένων με Σκοπό την Ανίχνευση Επιδράσεων Γενετικών Παραγόντων, Φύλου και Ηλικίας στον Δείκτη Μάζας Σώματος , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Μαθηματική Μοντελοποίηση της Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας , ΕΜΠ, 2008.
 • Κέντρος Σωτήριος, Ανοιχτή πλατφόρμα για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφορίας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Μουζακίτης Παναγιώτης, Μελέτη Ακτίνας Ποζιτρονίου σε Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου (PET) με Χρήση Υπολογιστικού Πακέτου GATE , ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2008.
 • Χαριτωνίδης Νικόλαος, Υπολογιστικές Μεθοδολογίες για τη Διαχείριση και Ανάλυση Μακράς Διάρκειας Video−Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος , EMΠ, 2008.
 • Γκιόξη Ειρήνη, Ανάλυση συγχρονισμού σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιφανείας με στόχο την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων , ΕΜΠ, 2008.
 • Χατζηστέργος Σεβαστιανός, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκτίμησης της Πυκνότητας του Μαστού από Εικόνες Μαστογραφίας , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Παπαδημητρίου Δημήτριος, Μη Γραμμική Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την Πρόβλεψη Επιληπτικών Κρίσεων , EMΠ, 2008.
 • Κριεζίας Κωνσταντίνος, Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Επαναληπτικών Αλγορίθμων Ανακατασκευής Εικόνων SPECT , ΕΜΠ, 2008.
 • Τσέτσου Επιστήμη, Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος για την Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Όγκων από Εικόνες Ψηφιακής Μαστογραφίας με Χρήση Υπολογιστικής Όρασης και Εξόρυξης Δεδομένων , ΕΜΠ, 2008.
 • 2007


 • Παυλόπουλος Γιάννης, Ανάπτυξη Μεθόδου Νευρωνικών Δικτύων Γενετικού Προγραμματισμού για τη Διερεύνηση του Γενετικού και Περιβαλλοντικού Υποστώματος Νόσων , ΣΕΜΦΕ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • Παρασύρης Αναστάσιος, Μοντελοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων PET για την Μελέτη Βελτιστοποίησης της Χορηγούμενης Δόσης , ΕΜΠ, 2007.
 • Αλεξανδρίδου Αναστασία, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Σκοπό τη Βέλτιστη Ταυτοποίηση Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών από Δεδομένα Πρωτεωμικής Ανάλυσης , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • Σκανδάλη Μαρία- Ελένη, Μοντελοποίηση ενός Mouse-sized Απεικονιστικού Συστήματος με Χρήση των Τεχνικών Προσομοίωσης Monte- Carlo , ΕΜΠ, 2007.
 • Ροπόδη Αθηνά, Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών , ΕΜΠ, 2007.
 • Γεωργίου Μαρία & Φυσικόπουλος Λευτέρης, Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Κατευθυντήρα Λεπτής Οπής (Pinhole Collimator) στην Μονοφωτονική Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής ( SPECT) , ΕΜΠ, 2007.
 • 2006


 • Χαντζής Χρήστος, Εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA) σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) επιληψίας , EMΠ, 2006.
 • Μπαστούνη Έφη, Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας , ΕΜΠ, 2006.
 • Κοροπούλη Βασιλική, Προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής εικόνων και ακολουθιών εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας , ΕΜΠ, 2006.
 • Ανδρεάδης Ιωάννης, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχήματος Ταξινόμησης για τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού , ΕΜΠ, 2006.
 • Φλώρος Ξενοφώντας, Αλγόριθμοι Προεπεξεργασίας και Ταξινόμησης Δεδομένων Φασματογραφίας Μάζας , ΕΜΠ, 2006.
 • Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανάλυσης Ιατρικών Εικόνων: Εφαρμογή στην Απεικόνιση Αγγείων με Υπερήχους , ΕΜΠ, 2006.
 • Μούτσιος Δημήτριος, Μοντελοποίηση του Στεφανιαίου Δικτύου με Χρήση του Υπολογιστικού Πακέτου CMISS και της Θεωρίας των Fractals , ΕΜΠ, 2006.
 • Κωνσταντίνου Ιωάννης, Προσομοίωση Αγγειακού Δικτύου Καρκινικών Όγκων με Χρήση της Θεωρίας των Fractals , ΕΜΠ, 2006.
 • Σπανού Ειρήνη, Ανίχνευση Παθολογίας στην Επιληψία με Χρήση Μεθόδων Υπολογισμού Κλασματικής Διάστασης σε ΗΕΓ Καταγραφές , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Μπούκης Σπύρος, Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (Graphical User Interface) για την Δημιουργία Μακροεντολών Προσομοίωσης (Macrofiles) Στο Πακέτο Λογισμικού GATE , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Περάκης Δημήτρης, Study of the Functional Ypothesis of Action Selection in the Basal Ganglia , ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Τσαγκρασούλης Δημοσθένης, Μοντελοποίηση του Βρογχικού Δέντρου Των Ανθρώπινων Πνευμόνων με την Χρήση Fractal Δομών , ΕΜΠ, 2006.