Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη και Παχυσαρκίας

Ο υψηλός επιπολασμός του Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ) σε συνδυασμό με τις επιπλοκές της ασθένειας και τις αυξημένες δαπάνες θεραπείας και φροντίδας, υπογραμμίζουν την ανάγκη προσανατολισμού στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτιωμένη διαχείριση της νόσου. Επιπλέον, η παχυσαρκία, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, που αντιμετωπίζουν οι αναπτυγμένες χώρες, συνδέεται άρρηκτα με την εμφάνιση σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών όπως ο ΣΔ, ενώ βαθύτερες αιτίες της αποτελούν η γενετική προδιάθεση και ο συνδυασμός παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Η ερευνητική μας δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης του ΣΔ και της παχυσαρκίας εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς.

Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Συστημάτων Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων

Η προβλεπτική υπολογιστική μοντελοποίηση χρησιμοποιείται για να εξυπηρετήσει την αυτοδιαχείριση χρόνιων ασθενειών και να υποστηρίξει τους επαγγελματίες υγείας κατά τη λήψη κλινικών αποφάσεων, ενώ εφαρμόζονται απλές και προηγμένες τεχνικές ανάλυσης δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη της εξέλιξης της κατάστασης υγείας του ασθενούς.

  • Ανάπτυξη εξατομικευμένων και προσαρμοστικών μοντέλων πρόβλεψης των επιπέδων γλυκόζης για άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1 που εφαρμόζουν αισθητήρες για τη Συνεχή Μέτρηση των Επιπέδων Γλυκόζης.
  • Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ελεγκτών γλυκόζης κλειστού βρόχου, ως απαραίτητης συνιστώσας του Τεχνητού Παγκρέατος. Έχουμε αναπτύξει και αξιολογήσει in silico έναν ελεγκτή γλυκόζης κλειστού βρόχου, που έχει επιδείξει αυξημένες ικανότητες προσαρμογής και εξατομίκευσης.
  • Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης κινδύνου για την εμφάνιση των μακροπρόθεσμων επιπλοκών του Σακχαρώδους Διαβήτη, στο πλαίσιο του FP7 έργου με τίτλο “Models and simulation techniques for discovering diabetes influence factors - MOSAIC”.

  • Μελέτη της πολύπλοκης αιτιολογίας της παχυσαρκίας εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές ταξινόμησης με στόχο την αναγνώριση γενετικών διαφοροποιήσεων ή/και παραγόντων που σχετίοζνται με τη διατροφή και συντελούν στη μεταβλητότητα της παχυσαρκίας. Σχετική έρευνα στο πλαίσιο του έργου FP6 με τίτλοd “Integrated polymer-based microfluidic micro system for DNA extraction, amplification, and silicon-based detection - Micro2DNA”.

Σχεδίαση και Ανάπτυξη Μηχανισμών Παιχνιδοποίησης

https

Η προαγωγή της Υγείας σε άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη ή Παχυσαρκία μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη σχεδίαση και την ανάπτυξη μηχανισμών παιχνιδοποίησης. Στοχεύουμε στη σχεδίαση και την υλοποίηση ενός σοβαρού παιχνιδιού ως μέσου επιμόρφωσης, εκπαίδευσης, παρακολούθησης και υποστήριξης της αυτοδιαχείρισης της ασθένειας.

Ανάπτυξη Εργαλείων και Υπηρεσιών Διατροφικής Παρακολούθησης

Οι συμπεριφορικές συνήθειες σε επίπεδο διατροφής και φυσικής δραστηριότητας διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην εμφάνιση και την εξέλιξη του Σακχαρώδους Διαβήτη και της Παχυσαρκίας. Στοχεύουμε στην ανάπτυξη μιας φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής κινητού που θα ενσωματώνει αξιόπιστους υπολογιστικούς αλγορίθμους για την εκτίμηση της θερμιδικής σύστασης γευμάτων από φωτογραφικά στιγμιότυπα και την παροχή κατάλληλων διατροφικών και τρόπου ζωής συστάσεων.