Ερευνητικές Περιοχές

Διαχείριση Σακχαρώδους Διαβήτη και Παχυσαρκίας

Ο υψηλός επιπολασμός του Σακχαρώδους Διαβήτη (ΣΔ) σε συνδυασμό με τις επιπλοκές της ασθένειας και τις αυξημένες δαπάνες θεραπείας και φροντίδας, υπογραμμίζουν την ανάγκη προσανατολισμού στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη βελτιωμένη διαχείριση της νόσου. Επιπλέον, η παχυσαρκία, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, που αντιμετωπίζουν οι αναπτυγμένες χώρες, συνδέεται άρρηκτα με την εμφάνιση σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών όπως ο ΣΔ, ενώ βαθύτερες αιτίες της αποτελούν η γενετική προδιάθεση και ο συνδυασμός παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Η ερευνητική μας δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης του ΣΔ και της παχυσαρκίας εστιάζεται κυρίως στους ακόλουθους τομείς.

Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Έχει τεκμηριωθεί ότι η ύπαρξη καρωτιδικών αθηρωματικών πλακών προδιαθέτει ιδιαιτέρως σε εγκεφαλικά ισχαιμικά επεισόδια, με την πλειοψηφία των περιστατικών να προκαλούνται από την ασθένεια. Καθώς η έγκαιρη και έγκυρη διάκριση μεταξύ ευάλωτων και σταθερών καρωτιδικών πλακών είναι ουσιαστική για τη βέλτιστη διαχείριση της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης, η ερευνητική μας δραστηριότητα προσανατολίζεται σε πρωτότυπους μη επεμβατικούς και χαμηλού κόστους δείκτες για την πρόβλεψη εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά από εικόνες υπερήχων. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηριστικά ηχογένειας, υφής και κίνησης συνδυάζονται για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων με στόχο τη βελτιωμένη πρόβλεψη, εκτίμηση και διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η έρευνά μας στο πεδίο αυτό επικεντρώνεται στη θέσπιση πρωτότυπων δεικτών για την αξιόπιστη, έγκαιρη ανίχνευση και τη διαστρωμάτωση του κινδύνου της καρωτιδικής αθηροσκλήρωσης με βάση την ανάλυση εικόνων υπερήχων, και συνοψίζεται στα εξής.

Κινητή Υγεία

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές αποτελούν μια διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία που παρέχει υψηλές δυνατότητες βελτίωσης της ζωής των ασθενών και της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας. Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων για εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές υπόσχεται πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας. Η ερευνητική μας δραστηριότητα στο πεδίο στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτότυπων κεραιών οι οποίες εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα ως τμήμα εμφυτεύσιμων βιοϊατρικών συσκευών, που χρησιμοποιούνται για ασύρματη τηλεμετρία (αισθητήρες ενδοκρανιακής πίεσης, ορθοπεδικά εμφυτεύματα, κοχλιακά εμφυτεύματα κ.λπ.), και την καθιέρωση αξιόπιστου διαύλου επικοινωνίας με εξωτερικές συσκευές ελέγχου/παρακολούθησης. Το έργο μας έχει υποστηριχθεί από επιχορήγηση για «Εμφυτεύσιμες και καταπόσιμες ιατρικές διατάξεις (ΕΚΙΔ): μεθοδολογία σχεδίασης και αξιολόγησης προσανατολισμένη στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων (DEM-II-MED)», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, και συνοψίζεται στα εξής.

Υπολογιστική και Γνωσιακή Νευροεπιστήμη

Το αξιοσημείωτο και αυξανόμενο οικονομικό φορτίο που επιφέρουν οι νευρολογικές, ψυχιατρικές και γνωσιακές διαταραχές, κυρίως λόγω της έλλειψης αποτελεσματικών θεραπειών, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη γήρανση του πληθυσμού, καθιστά επείγουσα την ανάγκη για καινοτόμες θεραπείες με στόχο την πρόληψη, την καθυστέρηση έναρξης, ή την ανακούφιση από τα συμπτώματα των ασθενειών αυτών. Η χρήση εν τω βάθει ηλεκτρικής εγκεφαλικής διέγερσης (Deep Brain Stimulation-DBS), έχει αποδειχθεί ότι παρέχει εντυπωσιακά οφέλη για άτομα με προχωρημένη νόσο του Parkinson, ιδιοπαθή τρόμο και δυστονία, όπου οι συμβατικές θεραπείες αποτυγχάνουν. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί υποσχόμενες εφαρμογές του DBS για τη θεραπεία νευροψυχιατρικών διαταραχών, όπως η δυσίατη ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το σύνδρομο Tourette, η μείζων καταθλιπτική διαταραχή, η τοξικομανία και η νευρική ανορεξία. Υπάρχουν, ωστόσο, προκλήσεις, οι οποίες σχετίζονται κυρίως με τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διέγερσης μέσω προηγμένων στρατηγικών σε πολλαπλά περιεγχειρητικά επίπεδα. Το ερευνητικό μας έργο στους τομείς της γνωσιακής και υπολογιστικής νευροεπιστήμης συνοψίζεται ως εξής.

Ευφυή Συστήματα Υγείας

Στοχεύουμε στη σχεδίαση και ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων/συστημάτων, που ενσωματώνουν τεχνολογίες αισθητήρων, υπολογιστών και επικοινωνιών, αρχικτεκτονικών συστημάτων και μοντέλων υλικού και λογισμικού προς την εξατομικευμένη, διαχεόμενη, συμμετοχική, προγνωστική και προληπτική υγειονομική περίθαλψη. Η ερευνητική μας δραστηριότητα συνοψίζεται μέχρι τώρα στα ακόλουθα.