Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Έχει τεκμηριωθεί ότι η ύπαρξη καρωτιδικών αθηρωματικών πλακών προδιαθέτει ιδιαιτέρως σε εγκεφαλικά ισχαιμικά επεισόδια, με την πλειοψηφία των περιστατικών να προκαλούνται από την ασθένεια. Καθώς η έγκαιρη και έγκυρη διάκριση μεταξύ ευάλωτων και σταθερών καρωτιδικών πλακών είναι ουσιαστική για τη βέλτιστη διαχείριση της καρωτιδικής αθηρωμάτωσης, η ερευνητική μας δραστηριότητα προσανατολίζεται σε πρωτότυπους μη επεμβατικούς και χαμηλού κόστους δείκτες για την πρόβλεψη εγκεφαλικών επεισοδίων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά από εικόνες υπερήχων. Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηριστικά ηχογένειας, υφής και κίνησης συνδυάζονται για την υποστήριξη ιατρικών αποφάσεων με στόχο τη βελτιωμένη πρόβλεψη, εκτίμηση και διαχείριση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Η έρευνά μας στο πεδίο αυτό επικεντρώνεται στη θέσπιση πρωτότυπων δεικτών για την αξιόπιστη, έγκαιρη ανίχνευση και τη διαστρωμάτωση του κινδύνου της καρωτιδικής αθηροσκλήρωσης με βάση την ανάλυση εικόνων υπερήχων, και συνοψίζεται στα εξής.

  • Κατάτμηση του αρτηριακού τοιχώματος με στόχο την αυτόματη αναγνώριση των περιοχών ενδιαφέροντος, δηλαδή του υγιούς αρτηριακού τοιχώματος, των αθηρωματικών βλαβών και της εσωτερικής δομής των πλακών, που αποκαλύπτει τη σύνθεσή τους.
  • Εφαρμογή και in silico αξιολόγηση πρωτότυπων εκτιμητών κίνησης με ενισχυμένη ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στην ανίχνευση κίνησης, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι η τρέχουσα κλινική πρακτική- που αποφαίνεται μόνο με βάση το βαθμό στένωσης του αυλού, ένα κριτήριο το οποίο δεν εξασφαλίζει έγκυρη αναγνώριση των ευάλωτων αθηρωματικών βλαβών και εκτίμηση του κινδύνου αυτών των ασθενών- δεν επαρκεί για την αξιολόγηση αυτών των ασθενών.
  • Ανάπτυξη ενός τυποποιημένου πλαισίου για τον in vivo χαρακτηρισμό του αρτηριακού τοιχώματος με βάση την υφή και τα χαρακτηριστικα κίνησης/στελέχους με στόχο τη μελέτη διαφορετικών φαινοτύπων της νόσου και την ποσοτικοποίηση της απόκρισης της πλάκας σε θεραπεία μέσω απεικονιστικών και βιοχημικών βιοδεικτών. Το παραπάνω πλαίσιο έχει συνδυαστεί με προηγμένα εργαλεία ταξινόμησης για την εξατομικευμένη εκτίμηση του κινδύνου των ατόμων με καρωτιδική αθηροσκλήρωση.
  • Ενσωμάτωση των αναπτυγμένων υπολογιστικών εργαλείων, σε συνδυασμό με αποτελεσματικές τεχνολογίες οργάνωσης των δεδομένων (semantic web), σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για εξατομικευμένη διάγνωση και θεραπεία με τη βοήθεια υπολογιστή. Αυτό το έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος «Η καρωτιδική αθηρωματική πλάκα: μια διεπιστημονική προσέγγιση για τη βέλτιστη διαχείριση συμπτωματικών και ασυμπτωματικών ασθενών».
  • Διερεύνηση του ρόλου της ελαστογραφίας, μιας νέας, πολλά υποσχόμενης απεικονιστικής τεχνικής υπερήχων που δεν έχει ακόμη διερευνηθεί πλήρως ούτε καθιερωθεί. Η ελαστικότητα της καρωτιδικής αρτηρίας θεωρείται ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του αρτηριακού τοιχώματος και των αθηρωματικών αλλοιώσεων, καθορίζοντας τη συμπεριφορά της κίνησής του και, άρα, την αστάθειά του. Η ελαστογραφία είναι ελπιδοφόρα για τη βελτιστοποίηση της διάγνωσης της καρωτιδικής νόσου και η έρευνά μας στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ελαστικότητας, που υπολογίζεται μέσω εικόνων ελαστογραφίας, και δεικτών της υφής και της κίνησης, που υπολογίζονται από εικόνες υπερήχων duplex.
  • Συνδυασμός της κίνησης και της ανάλυσης της υφής της αθηρωματικής πλάκας και του εσωτερικού της, με στόχο την ανάπτυξη ενός μη επεμβατικού εργαλείου βιοψίας αθηρωματικών βλαβών, βασισμένου σε εικόνες υπερήχων.