Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες Βιοπληροφορικής

Σχολή: ΗΜΜΥ • Εξάμηνο: Winter • Διδάσκοντες: Κ.Σ. Νικήτα, Γ. Ματσόπουλος

Το μάθημα στοχεύει στην παρουσίαση αφενός εργαλείων και τεχνολογιών για την ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων κυτταρικού και υποκυτταρικού επιπέδου (π.χ. γονιδιωματικής και πρωτεϊνωμικής) και αφετέρου βασικών αρχών οικο­δόμησης μοντέλων και χρήσης τεχνικών υπολογιστικής προσομοίωσης για την κατανόηση φυσιολογικών και βιολογικών συστημάτων. Στο πλαίσιο του Μαθή­ματος, παρουσιάζονται: α) οι βασικές αρχές Μοριακής Βιολογίας που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του κυττάρου, το DNA, το RNA και τη γονιδιακή ανάλυση, ενώ παράλληλα αναλύεται η σχέση της Βιολογίας με την επιστήμη των υπολογιστών, β) οι βασικές τεχνικές και αλγόριθμοι για τη σύγκριση ακο­λουθιών και τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων, γ) οι βασικές υποδομές πληροφορικής στις οποίες αποθηκεύονται βιολογικά δεδομένα συμπεριλαμβανο­μένων των διαδικτυακά διαθέσιμων βάσεων δεδομένων σε συνδυασμό με τα ση­μαντικότερα εργαλεία λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την ανάλυσή τους (επεξεργασία, αλληλοσυσχέτιση, κοινή χρήση και αρχειοθέτηση πληροφοριών Βιοπληροφορικής, κ,λπ.) και δ) τεχνικές πολυεπίπεδης προσομοίωσης βιολογι­κών συστημάτων (π.χ. λειτουργία βιολογικών νευρώνων, μεταβολικό σύστημα γλυκόζης - ινσουλίνης).