Diploma Theses

  2008


 • Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Μαθηματική Μοντελοποίηση της Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2008.
 • Παπαδημητρίου Δημήτριος, Μη Γραμμική Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την Πρόβλεψη Επιληπτικών Κρίσεων, EMΠ, 2008.
 • Χαριτωνίδης Νικόλαος, Υπολογιστικές Μεθοδολογίες για τη Διαχείριση και Ανάλυση Μακράς Διάρκειας Video−Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, EMΠ, 2008.
 • Γκιόξη Ειρήνη, Ανάλυση συγχρονισμού σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιφανείας με στόχο την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων, ΕΜΠ, 2008.
 • Χατζηστέργος Σεβαστιανός, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκτίμησης της Πυκνότητας του Μαστού από Εικόνες Μαστογραφίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Κριεζίας Κωνσταντίνος, Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Επαναληπτικών Αλγορίθμων Ανακατασκευής Εικόνων SPECT, ΕΜΠ, 2008.
 • Παππάς Ευάγγελος, Στατιστική και μη Παραμετρική Ανάλυση Δεδομένων με Σκοπό την Ανίχνευση Επιδράσεων Γενετικών Παραγόντων, Φύλου και Ηλικίας στον Δείκτη Μάζας Σώματος, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Κέντρος Σωτήριος, Ανοιχτή πλατφόρμα για την ασφαλή ανταλλαγή πληροφορίας σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Τσέτσου Επιστήμη, Υλοποίηση Διαδικτυακού Συστήματος για την Αυτόματη Κατηγοριοποίηση Όγκων από Εικόνες Ψηφιακής Μαστογραφίας με Χρήση Υπολογιστικής Όρασης και Εξόρυξης Δεδομένων, ΕΜΠ, 2008.
 • 2007


 • Παυλόπουλος Γιάννης, Ανάπτυξη Μεθόδου Νευρωνικών Δικτύων Γενετικού Προγραμματισμού για τη Διερεύνηση του Γενετικού και Περιβαλλοντικού Υποστώματος Νόσων, ΣΕΜΦΕ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • Παρασύρης Αναστάσιος, Μοντελοποίηση Ιατρικών Απεικονιστικών Συστημάτων PET για την Μελέτη Βελτιστοποίησης της Χορηγούμενης Δόσης, ΕΜΠ, 2007.
 • Σκανδάλη Μαρία- Ελένη, Μοντελοποίηση ενός Mouse-sized Απεικονιστικού Συστήματος με Χρήση των Τεχνικών Προσομοίωσης Monte- Carlo, ΕΜΠ, 2007.
 • Γεωργίου Μαρία & Φυσικόπουλος Λευτέρης, Βελτιστοποίηση Παραμέτρων Κατευθυντήρα Λεπτής Οπής (Pinhole Collimator) στην Μονοφωτονική Υπολογιστική Τομογραφία Εκπομπής ( SPECT), ΕΜΠ, 2007.
 • Ροπόδη Αθηνά, Υπολογιστική Προσομοίωση Κάμερας S.P.E.C.T. Δύο Κεφαλών, ΕΜΠ, 2007.
 • Αλεξανδρίδου Αναστασία, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής με Σκοπό τη Βέλτιστη Ταυτοποίηση Πεπτιδίων και Πρωτεϊνών από Δεδομένα Πρωτεωμικής Ανάλυσης, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2007. Βραβείο Κληροδοτήματος Δ. Θωμαΐδου.
 • 2006


 • Χαντζής Χρήστος, Εφαρμογή της μεθόδου Ανάλυσης Ανεξάρτητων Συνιστωσών (ICA) σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) επιληψίας, EMΠ, 2006.
 • Μπουντούνη Ελίζα, Τεχνικές Προσδιορισμού και Απεικόνισης Επιληπτογόνων Εστιών από Ηλεκτροεγκεφαλογραφικές Καταγραφές, ΕΜΠ, 2006.
 • Λέφα Μαρία, Εντοπισμός και Απεικόνιση της Ηλεκτρικής Δραστηριότητας του εγκεφάλου με χρήση Παραμετρικών Μεθόδων &Μεθόδων Κατανεμημένων Πηγών, ΕΜΠ, 2006.
 • Σκουλαρίκης Γρηγόρης, Μελέτη της Συνδεσιμότητας Περιοχών του Εγκεφάλου με Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων σε Δεδομένα Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας, ΕΜΠ, 2006.
 • Μπαστούνη Έφη, Ανάπτυξη Μαθηματικού Μοντέλου Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2006.
 • Δημητρακόπουλος Ιωάννης, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Ανάλυσης Ιατρικών Εικόνων: Εφαρμογή στην Απεικόνιση Αγγείων με Υπερήχους, ΕΜΠ, 2006.
 • Φλώρος Ξενοφώντας, Αλγόριθμοι Προεπεξεργασίας και Ταξινόμησης Δεδομένων Φασματογραφίας Μάζας, ΕΜΠ, 2006.
 • Μούτσιος Δημήτριος, Μοντελοποίηση του Στεφανιαίου Δικτύου με Χρήση του Υπολογιστικού Πακέτου CMISS και της Θεωρίας των Fractals, ΕΜΠ, 2006.
 • Κωνσταντίνου Ιωάννης, Προσομοίωση Αγγειακού Δικτύου Καρκινικών Όγκων με Χρήση της Θεωρίας των Fractals, ΕΜΠ, 2006.
 • Τζάλλας- Ρέγκας Γεώργιος, Ανάπτυξη Μοντέλων Νευρώνων του Υποθαλαμικού Πυρήνα, ΕΜΠ, 2006.
 • Σπανού Ειρήνη, Ανίχνευση Παθολογίας στην Επιληψία με Χρήση Μεθόδων Υπολογισμού Κλασματικής Διάστασης σε ΗΕΓ Καταγραφές, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Μπούκης Σπύρος, Ανάπτυξη Γραφικής Διεπαφής Χρήστη (Graphical User Interface) για την Δημιουργία Μακροεντολών Προσομοίωσης (Macrofiles) Στο Πακέτο Λογισμικού GATE, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Περάκης Δημήτρης, Study of the Functional Ypothesis of Action Selection in the Basal Ganglia, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2006.
 • Κοροπούλη Βασιλική, Προσομοίωση της διαδικασίας παραγωγής εικόνων και ακολουθιών εικόνων υπερήχων Β-σάρωσης της καρωτίδας, ΕΜΠ, 2006.
 • Τσαγκρασούλης Δημοσθένης, Μοντελοποίηση του Βρογχικού Δέντρου Των Ανθρώπινων Πνευμόνων με την Χρήση Fractal Δομών, ΕΜΠ, 2006.
 • Ανδρεάδης Ιωάννης, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Σχήματος Ταξινόμησης για τη Διάγνωση του Καρκίνου του Μαστού, ΕΜΠ, 2006.
 • 2005


 • Μπαλκίζας Θωμάς, Ανάπτυξη Αλγορίθμου Αυτόματης Κατάτμησης Εικόνων Καρωτίδας από Υπερήχους, ΕΜΠ, 2005.
 • Σακέλιος Νίκος, Μελέτη Τεχνικών διόρθωσης σκέδασης με χρήση μεθόδων Monte-Carlo, στην πλατφόρμα προσομοίωσης GATE, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Tσιαπάρας Νίκος, Ανάλυση προκλητών εγκεφαλικών δυναμικών με χρήση μετασχηματισμού κυματιδίου με στόχο την ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Ψεγιαννάκης Αναστάσιος, Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος βάσης δεδομένων για αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία βιντεο-ηλεκτροεγκεφαλογραφικών καταγραφών, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Περάκης Δημήτριος, Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων εγκεφαλικών δομών με έμφαση στα βασικά γάγγλια και τη διερεύνηση της εμπλοκής τους στη νόσο του Parkinson, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Νικολάου Θεόδωρος, Πειραματική μελέτη διαμορφωμένων σημάτων διέγερσης στη υπερηχογραφία, ΕΜΠ, 2005.
 • Γιαννακάκης Γεώργιος, Ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφικού σήματος με εφαρμογές στην επιληψία και τις μαθησιακές δυσκολίες, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2005.
 • Γερασόπουλος Βασίλειος, Συμπίεση Ψηφιακών Εικόνων με Βάση τη Θεωρία των Fractals, ΕΜΠ, 2005.
 • Καρακατσάνης Νικόλαος, Μοντελοποίηση συστημάτων τομογραφίας εκπομπής με μεθόδους Monte Carlo και χρήση του λογισμικού GATE, ΕΜΠ, 2005.
 • Τρίαντος Βασίλης, Επίλυση προβλημάτων βιο-ηλεκτρομαγνητικών αλληλεπιδράσεων με την αριθμητική μέθοδο FDTD, ΕΜΠ, 2005.
 • Τσακανίκας Βασίλης, Συγκριτική μελέτη της απορρόφησης ηλεκτρομαγνητικής ισχύος κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών από παιδιά και ενήλικες, ΕΜΠ, 2005.
 • 2004


 • Τσούμπας Χάρης, Υλοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων εκτίμησης σκέδασης στην τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2004.
 • Κριεζίας Κώστας, Ανάπτυξη επαναληπτικών αλγορίθμων ανακατασκευής τομογραφικών εικόνων, ΕΜΠ, 2004.
 • Περιστέρης Θεόδωρος, Υπολογιστική υποστήριξη κλινικών αποφάσεων ακτινοθεραπείας με χρήση μεθόδων βιοπληροφορικής: Βελτιστοποίηση πρωτότυπου τετραδιάστατου προσομοιωτικού προτύπου απόκρισης καρκινικών όγκων στην ακτινοθεραπεία, ΕΜΠ, 2004.
 • Προύντζου Κατερίνα, Ανάπτυξη υβριδικού μοντέλου προσομοίωσης του μεταβολισμού της γλυκόζης σε ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ΕΜΠ, 2004.
 • Δημόπουλος Αλέξανδρος, Μελέτη κίνησης αθηρωματικών πλακών καρωτίδας από ακολουθίες υπερήχων Β-σάρωσης, ΕΜΠ, 2004.
 • Παπαθανασοπούλου Ξανθή, Εφαρμογή της υπολογιστικής τεχνικής mΜAS για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης μεταξύ τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών και της κεφαλής χρήστη, ΕΜΠ, 2004.
 • Πετρή Ασπασία, Θέματα ασφάλειας κατά τη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών: Μελέτη τερματικής κεραίας δύο συχνοτήτων (900/1800 ΜHz), ΕΜΠ, 2004.
 • Παππάς Ευάγγελος, Πρόγνωση δευτεροταγούς δομής πρωτεϊνών, ΕΜΠ, 2004.