Κινητή Υγεία

Οι εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές αποτελούν μια διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία που παρέχει υψηλές δυνατότητες βελτίωσης της ζωής των ασθενών και της ποιότητας της υγειονομικής φροντίδας. Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων για εμφυτεύσιμες ιατρικές συσκευές υπόσχεται πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους επαγγελματίες υγείας. Η ερευνητική μας δραστηριότητα στο πεδίο στοχεύει στην ανάπτυξη πρωτότυπων κεραιών οι οποίες εμφυτεύονται στο ανθρώπινο σώμα ως τμήμα εμφυτεύσιμων βιοϊατρικών συσκευών, που χρησιμοποιούνται για ασύρματη τηλεμετρία (αισθητήρες ενδοκρανιακής πίεσης, ορθοπεδικά εμφυτεύματα, κοχλιακά εμφυτεύματα κ.λπ.), και την καθιέρωση αξιόπιστου διαύλου επικοινωνίας με εξωτερικές συσκευές ελέγχου/παρακολούθησης. Το έργο μας έχει υποστηριχθεί από επιχορήγηση για «Εμφυτεύσιμες και καταπόσιμες ιατρικές διατάξεις (ΕΚΙΔ): μεθοδολογία σχεδίασης και αξιολόγησης προσανατολισμένη στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων (DEM-II-MED)», στο πλαίσιο του Προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ, και συνοψίζεται στα εξής.

  • Σχεδίαση πρωτότυπων κεραιών με έμφαση στις μικροσκοπικές διαστάσεις και τη βελτιστοποίηση ως προς τον συντονισμό, την ακτινοβολία, τη βιοσυμβατότητα και την επίδοση σε ζητήματα ασφάλειας.
  • Ανάπτυξη μιας νέας επιταχυνόμενης μεθοδολογίας σχεδίασης κεραίας συγκεκριμένης εφαρμογής και βελτιστοποίησης του σχεδιασμού της ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες πρωτότυπες προσεγγίσεις κατασκευής.
  • Πρωτότυπη κατασκευή μικροσκοπικών κεραιών για τις οποίες η ανοχή σε ζητήματα κατασκευής (π.χ. εξογκώματα συγκόλλησης, αβεβαιότητες σε σχέση με το πάχος της κόλλας και τη διαπερατότητα κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.
  • Βελτίωση της ποιότητας της βιοϊατρικής τηλεμετρίας ως προς τη σύνδεση ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ της εμφυτευμένης συσκευής και της εξωτερικής συσκευής ελέγχου/παρακολούθησης.
  • Πειραματική δοκιμή των μικροσκοπικών δομών κεραιών σε ανατομικά ομοιώματα και ζωντανά μοντέλα ζώων.
  • Ανάπτυξη τεχνικών συγκομιδής ενέργειας μέσω της παραμόρφωσης του αρτηριακού τοιχώματος με στόχο μια αυτοτροφοδοτούμενη εμφυτεύσιμη ηλεκτρομαγνητική συσκευή για την παρακολούθηση του καρδιαγγειακού συστήματος.