Ευφυή Συστήματα Υγείας

Στοχεύουμε στη σχεδίαση και ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων/συστημάτων, που ενσωματώνουν τεχνολογίες αισθητήρων, υπολογιστών και επικοινωνιών, αρχικτεκτονικών συστημάτων και μοντέλων υλικού και λογισμικού προς την εξατομικευμένη, διαχεόμενη, συμμετοχική, προγνωστική και προληπτική υγειονομική περίθαλψη. Η ερευνητική μας δραστηριότητα συνοψίζεται μέχρι τώρα στα ακόλουθα.

Σημασιολογική Περιγραφή και Ανάκτηση Ιατρικών Απεικονιστικών Δεδομένων

Λόγω της ανάγκης επισημείωσης του διαρκώς αυξανόμενου όγκου δεδομένων των ιατρικών εικόνων, μελετάται η σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων διαδικτυακών συστημάτων για την σημασιολογική επισημείωση και αναζήτηση ιατρικών εικόνων, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού. Η εξέλιξη του Σημασιολογικού Ιστού προσφέρει πλέον τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών, σε οντολογίες και ταξινομήσεις, που έχουν καθοριστεί σε διεθνές επίπεδο για το χώρο της ιατρικής, όπως η οντολογία ανατομίας FMA (Foundational Model of Anatomy) και η ταξινόμηση ασθενειών ICD-10 (International Classification of Diseases – 10th Revision). Αξιοποιώντας κατάλληλα αυτή την υποδομή, τα συστήματα αποκτούν πρόσβαση στο απαραίτητο οντολογικό πλαίσιο αναφοράς, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται η αξιοποιήσιμη επισημείωση και η αποδοτική αναζήτηση των ιατρικών εικόνων με χρήση όρων ανατομίας και ασθενειών.

SMARTDIAB: Μια πλατφόρμα επικοινωνίας για την τηλεπαρακολούθηση και διαχείριση ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1

Η πλατφόρμα επιτρέπει στους επαγγελματίες υγείας την παρακολούθηση της εξέλιξης της υγείας των ασθενών τους και την αξιολόγηση της διαθέσιμης πληροφορίας για τα επίπεδα γλυκόζης, τη λαμβανόμενη ινσουλίνη, τη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα κ.λπ., και πραγματοποιεί προτάσεις σχετικά με τις ακολουθούμενες θεραπευτικές αγωγές (σχήμα ινσουλίνης και δόσεις). Οι παρεχόμενες υπηρεσίες βασίζονται σε προηγμένες τεχνολογίες και υποδομές, όπως τεχνολογίες WPAN και δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

CAROTID: Διάγνωση Καρωτιδικής Αθηρωμάτωσης από Εικόνες Υπερήχων B-Σάρωσης

Έχει αναπτυχθεί λογισμικό το οποίο ενσωματώνει και συνδυάζει τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, στατιστικής ανάλυσης και ταξινόμησης, με στόχο την υποστήριξη της διάγνωσης της αθηροσκλήρωσης. Το λογισμικό περιλαμβάνει εργαλεία για την ανάλυση της υφής και της κίνησης επιλεγμένων δομών ενδιαφέροντος, ενώ παρέχει εργαλεία προεπεξεργασίας, αυτόματου, ημι-αυτόματου ή διαδραστικού καθορισμού των δομών ενδιαφέροντος, στατιστικής ανάλυσης και ταξινόμησης των δομών ενδιαφέροντος.

ANALYSIS: Σύστημα Υποστήριξης Διάγνωσης Ηπατικών Βλαβών

Έχει αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης διάγνωσης ηπατικών αλλοιώσεων από εικόνες ΑΤ. Το σύστημα περιλαμβάνει εργαλεία κατάτμησης και τρισδιάστατης οπτικοποίησης δομών ενδιαφέροντος. Επιπλέον, υποστηρίζει το χαρακτηρισμό των αλλοιώσεων με χρήση παραμέτρων υφής και τεχνητών νευρωνικών δικτύων. Σύστημα ταξινόμησης ηπατικών αλλοιώσεων έχει αναπτυχθεί και για εικόνες υπερήχου με βάση την κλασματική διάσταση και χρήση μεθόδων ασαφούς λογικής.

GALENOS: Εικονική Εξομοίωση και Σχεδίαση Θεραπευτικής Αγωγής στην Κλινική Ακτινο-ογκολογία

Το λογισμικό ενσωματώνει όλα τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία σχεδιασμού αγωγής σε ένα μόνο σταθμό εργασίας, στον οποίο ο ασθενής είναι διαθέσιμος «εικονικά», μέσω των αξονικών τομογραφιών του. Επιτρέπει την πραγματοποίηση λειτουργιών εικονικού Αξονικού Τομογράφου, εικονικού εξομοιωτή, σχεδιασμού θεραπείας καθώς και δυνατότητες περιήγησης μεταξύ αυτών. Γίνεται χρήση προηγμένων τεχνικών για τη βελτιστοποίηση της 3D σχεδίασης, και για την υλοποίηση τηλεματικής συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών.

EPILDA: Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων Ατόμων με Επιληψία

Το λογισμικό σύστημα EPILDA (EPILepsy DAtabase-Βάση Δεδομένων επιληψίας) είναι ένα ευρείας κλίμακας διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης και ανάλυσης επιδημιολογικών, κλινικών, παρακλινικών και θεραπευτικών δεδομένων ασθενών με επιληψία. Η ασθενο-κεντρική του σχεδίαση δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μετακινείται εύκολα στις διάφορες επιλογές διαχείρισης και να χρησιμοποιεί με ευκολία τα εργαλεία ανάλυσης. Τεχνικά, το σύστημα είναι ευέλικτο και περιέχει συνιστώσες που προσθέτουν επαναχρησιμοποίηση, επεκτασιμότητα και ευκολία συντήρησης. Ο σχεδιασμός των διαπροσωπειών διαχείρισης δεδομένων και η οργάνωση της αποθήκευσής τους ακολούθησε καλά μελετημένες και τεκμηριωμένες ιατρικές προσεγγίσεις, καθώς καθοδηγήθηκε από ειδικούς νευρολόγους και νευροχειρουργούς. Ένα σημαντικό μέρος του συστήματος είναι το βασισμένο σε ιστό περιβάλλον για την επισκόπηση και το χειρισμό κρίσιμων ηλεκτροφυσιολογικών δεδομένων, όπως είναι οι ιατρικές εικόνες και οι καταγραφές σημάτων. Οι εικόνες, αφού έχουν αποκτηθεί με διάφορους τεχνικούς τρόπους, είναι δυνατόν να φορτωθούν, να επισκοπηθούν και να αναλυθούν, ώστε να βοηθηθεί ο χρήστης στην εξαγωγή ουσιαστικής πληροφορίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, μαζί με μετρήσεις και στατιστικά συνοψίζονται σε γραφήματα και, και εφόσον γίνει ο υπολογισμός τους μία φορά, αποθηκεύονται στη βάση για γρήγορη και αποτελεσματική μετέπειτα πρόσβαση, οποιαδήποτε στιγμή. Το EPILDA υποστηρίζει τη διαχείριση δεδομένων DICOM και παρέχει αυτοματοποιημένες ρουτίνες για την εξαγωγή και αποθήκευση δεδομένων επικεφαλίδας, όπως πληροφορία σχετική με τον ασθενή, την εξέταση και τον σαρωτή. Απεικονιστικά δεδομένα που αποκτήθηκαν σε διαφορετικές λειτουργίες μπορούν να φορτωθούν και εργαλεία για την ενίσχυση, το φιλτράρισμα, την ανίχνευση ακμών και την κατάτμηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της ερμηνείας αυτών. Η αποδοτική διαχείριση δεδομένων και τα εργαλεία ανάλυσης που παρέχονται από το σύστημα EPILDA επιτρέπουν την αξιολόγηση της θεραπείας στην επιληψία, καθώς πολύτιμα συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν για την έκβαση της θεραπείας. Εκτός αυτού, τα αποτελέσματα της ανάλυσης δεδομένων (ηλεκτροφυσιολογικών και νευρο-απεικονιστικών) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάδειξη των υποψηφιοτήτων χειρουργικής αντιμετώπισης της επιληψίας. Καινοτόμα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα:

  • Διαδικτυακό, ελαφρύ περιβάλλον εργασίας, που λειτουργεί σε οποιονδήποτε φυλλομετρητή ιστού με υποστήριξη Java. Το περιβάλλον μπορεί να προσεγγιστεί μέσω ασφαλούς σύνδεσης από οποιονδήποτε υπολογιστή συνδεδεμένο στο δίκτυο, δεδομένου ότι έχουν δοθεί τα κατάλληλα αναγνωριστικά.
  • Ενισχυμένες πολιτικές ασφαλείας που αποτρέπουν πρόσβαση χωρίς άδεια, βεβαιώνουν την ακεραιότητα των δεδομένων και ενισχύουν την ασφαλή διαδικτυακή λειτουργία.
  • Ασθενο-κεντρική φυλλομέτρηση, αποτελεσματική και εργονομική σχεδίαση της οργάνωσης των δεδομένων με ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την εκτέλεση κάθε εργασίας.
  • Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βασισμένος σε έναν κεντρικό διαχειριστή που κατευθύνει τη λειτουργία των περιφερειακών ενσωματωμένων μηχανισμών πρόσβασης στα δεδομένα. Προσφέρεται έτσι ευελιξία, επεκτασιμότητα, επαναχρησιμοποίηση και συντηρησιμότητα.
  • Αποτελεσματική φυλλομέτρηση ιατρικών εικόνων, εύκολη εφαρμογή φίλτρων και εργαλείων ανάλυσης.
  • Εργαλεία ανάλυσης ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την εξαγωγή ποσοτικών χαρακτηριστικών.