Έργα

Completed
Μελέτη με σκοπό τη συγγραφή τευχών δημοπράτησης για έργο που αφορά στην καταγραφή πηγών μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας

Σκοπός του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη συγγραφή τευχών δημοπράτησης για έργο που αφορά στην καταγραφή πηγών μη-ιονίζουσας ακτινοβολίας. Το έργο αφορά στην καταγραφή των βασικών πηγών μη ιονίζουσας ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένων: i) γραμμών υψηλής τάσης και υποσταθμών, ii) ραδιοφωνικών και τηλεπικοινωνιακών σταθμών, iii) σταθμών ασύρματης επικοινωνίας, iv) ραντάρ, καθώς και την κατάρτιση σχετικής βάσης δεδομένων και σύνδεσής της με το GIS (Geographic Information System).

Completed
Emerging EMF Technologies and Health Risk Management

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας δομής στην οποία οι ερευνητές στον τομέα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (ΗΜΠ) και της υγείας μπορούν να μοιραστούν γνώσεις και πληροφορίες σχετικά με: 1. Πώς οι υφιστάμενες τεχνολογίες ΗΜΠ αλλάζουν είτε ως προς τα λειτουργικά χαρακτηριστικά, είτε με τις εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιούνται, 2. Ποιες νέες τεχνολογίες ΗΜΠ εισάγονται και σε ποια χρονική κλίμακα, 3. Τι αντίκτυπο θα έχουν αυτές λόγω της έκθεσης των ανθρώπων σε ΗΜΠ, 4. Ποιες πιθανές επιπτώσεις στην υγεία θα μπορούσαν να προκύψουν, 5. Πώς οι ανησυχίες αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν με τη χρήση τεκμηριωμένων πληροφοριών, και 6. Ποια εργαλεία είναι αποτελεσματικά στην επικοινωνία και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών.

Completed
Advanced Methods for the Estimation of Human Brain Activity and Connectivity (NEUROMATH)

Ο κύριος στόχος της έργου είναι να αυξηθεί η γνώση σχετικά με τις μαθηματικές μεθόδους που μπορούν να εκτιμήσουν τη δραστηριότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου με μη επεμβατικές νευροηλεκτρικές και αιμοδυναμικές μετρήσεις. Το NEUROMATH στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού δικτύου στον τομέα της νευροεπιστήμης, ο οποίος θα αποτελέσει αναφορά στην Ευρώπη και θα συμβάλει στην επιστημονική ανάπτυξη του τομέα.

Completed
Ανάπτυξη Υπολογιστικών Μεθόδων Χρονοβηματισμού για την Μελέτη της Δυναμικής Δικτύων Νευρώνων: Από τη Μικροσκοπική Προσομοίωση στην Μακροσκοπική Ανάλυση και τον Έλεγχο Νευρολογικών Δυσλειτουργιών

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων για την βαθύτερη κατανόηση της φυσιολογίας κύριων νευρολογικών λειτουργιών και των αποκλίσεών τους από το κανονικό, καθώς και στη χρήση αυτών των εργαλείων για τον έλεγχο των νευρολογικών δυσλειτουργιών. Σε συνεργασία με την ομάδα νευροχειρουργών της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», συλλέγονται και αναλύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα δεδομένα ενδοκρανιακών καταγραφών από ασθενείς οι οποίοι υπέστησαν χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης ηλεκτροδίων για «εν τω βάθει διέγερση» των πυρήνων του εγκεφάλου τους. Το έργο διαιρείται σε τρεις επιμέρους συνιστώσες: (α) την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων ξεκινώντας από το μικροσκοπικό επίπεδο, βασισμένων στη φυσιολογία των νευρωνικών κυττάρων για την αποτελεσματική προσέγγιση της δυναμικής συμπεριφοράς πραγματικών καταστάσεων (β) την ανάπτυξη σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων για τη συστηματική ανάλυση των μοντέλων με στόχο τον εντοπισμό των κρισίμων παραμέτρων που οριοθετούν την αλλαγή της συμπεριφοράς του νευρωνικού συστήματος με την εμφάνιση δυσλειτουργιών (π.χ. νόσος του Parkinson) (γ) την ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων ελέγχου για την ρύθμιση και την καταπολέμηση των εμφανιζόμενων παθολογικών καταστάσεων.

Completed
Ανάπτυξη εξελιγμένων υπολογιστικών αλγορίθμων και εργαλέιων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού λειτουργικών παρεμβάσεων στη νόσο του Parkinson και στην ανθεκτική επιληψία

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση επιµέρους παραµέτρων του προεγχειρητικού ελέγχου αλλά και αυτής καθ'αυτής της χειρουργικής διαδικασίας (τοπογραφική ακρίβεια, αποτελεσµατικός σχεδιασµός, µείωση χρονικής διάρκειας) λειτουργικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με νόσο του Parkinson και φαρμακοανθεκτική επιληψία. Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται (α) εξελιγµένοι υπολογιστικοί αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας εγκεφαλικών σηµάτων (ΗΕΓ, διεγχειρητικών καταγραφών µε µικροηλεκτρόδια), (β) τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας, συγχώνευσης ( fusion ) και τρισδιάστατης ρεαλιστικής παρουσίασης νευροαπεικονιστικών δεδοµένων ( CT , MRI , fMRI , SPECT , PET ) και (γ) υπολογιστικά µοντέλα προσοµοίωσης βασισµένα σε ανατοµική και νευροφυσιολογική πληροοφορία.

Completed
FP6-IST-4-027333-STP, "Micro2DNA: Integrated polymer-base microfluidic micro system for DNA extraction, amplification, and silicon-based detection"

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου πρόκειται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο μικρο-σύστημα κατάλληλο για την ανάλυση του DNA βιολογικών δειγμάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στο συνδυασμό πυριτίου και πολυμερών σε μια φορητή μικρο-συσκευή χαμηλού κόστους. Η συσκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής του DNA από βιολογικά δείγματα, πολλαπλασιασμού με την τεχνική PCR, ανάμιξης των απαραίτητων αντιδραστηρίων και τελικά, εξαγωγής πληροφορίας για το DNA του δείγματος με χρήση μικρο-συστοιχιών και παρουσίασης της πληροφορίας με χρήση κατάλληλου λογισμικού σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η ανάπτυξη μικρο-συσκευής που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικό περιβάλλον για την ταχεία και ακριβή ανάλυση του DNA δειγμάτων.

Completed
SMARTDIAB: Ευφυές Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος έγχυσης ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς, με τη χρήση τηλεματικής και ενσωματωμένων τεχνολογιών GSM και WPAN. Θέματα σχετικά με τη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων των διαβητικών, την επεξεργασία και την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης του μεταβολικού συστήματος γλυκόζης-ινσουλίνης, σε συνδυασμό με τεχνολογίες παρακολούθησης του επιπέδου σακχάρου του αίματος και έγχυσης ινσουλίνης αποτελούν τα κύρια αντικείμενα του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων των ασθενών.

Completed
Υλοποίηση τεχνικών ελάττωσης πολυπλοκότητας ( Variance Reduction ), για τη βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης του πακέτου προσομοίωσης Monte - Carlo GATE , πάνω σε κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα - fastGATE

Το GATE είναι ένα νέο εργαλείο –ανοικτού κώδικα- για την προσομοίωση κλινικών συστημάτων PET και SPECT. Η προσομοίωση ρεαλιστικών πειραμάτων απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ, και χρόνο της τάξης εβδομάδων ή και μηνών. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση και εφαρμογή τεχνικών ελάττωσης πολυπλοκότητας (variance reduction techniques-VRTs) με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης του πακέτου προσομοίωσης Monte Carlo GATE σε πλατφόρμα κατανεμημένων υπολογιστών (computer cluster).

Completed
Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής για απομακρυσμένες περιοχές στο Αιγαίο και την Κύπρο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας, με έμφαση σε καταστάσεις επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες θα βασίζονται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συλλογή και μετάδοση διαγνωστικά σημαντικών βιοσημάτων (Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Αρτηριακή Πίεση, Οξυμετρία, Θερμοκρασία), τη συλλογή και μετάδοση σήματος Video ή σειράς εικόνων του ασθενή. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τηλεδιάγνωση, ιατρική υποστήριξη από μεγάλες αποστάσεις και παροχή συμβουλών σε απομακρυσμένες μονάδες παροχής ιατρικής βοήθειας (ασθενοφόρα, αγροτικά κέντρα υγείας, επαρχιακοί γιατροί κ.λπ.) από ειδικευμένους ιατρούς με έδρα σε περιφερειακό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο.