Εμφυτεύσιμες και καταπόσιμες ιατρικές διατάξεις (ΕΚΙΔ): μεθοδολογία σχεδίασης και αξιολόγησης προσανατολισμένη στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων (DEM-II-MED)

Partners: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Duration: 2012 - 2015 • Project Website

Η ιατρική τηλεμετρία επιτρέπει την εξ' αποστάσεως μέτρηση φυσιολογικών σημάτων. Μία από τις πλέον πρόσφατες εφαρμογές της έγκειται στον τομέα των εμφυτεύσιμων και καταπόσιμων ιατρικών διατάξεων (ΕΚΙΔ). Στο πλαίσιο της ερευνητικής πρότασης υλοποιείται μία μεθοδολογία σχεδίασης-και-αξιολόγησης συστημάτων τηλεμετρίας ΕΚΙΔ, με δυνατότητα τηλεϊατρικής επικοινωνίας. Η μεθοδολογία αποτελείται από πέντε αλληλοσυνδεόμενα βήματα σχεδίασης-και-αξιολόγησης (1. κύκλωμα δεδομένων/ισχύος, 2. κεραία, 3. ζεύξη τηλεμετρίας, 4. ασφάλεια ασθενούς, 5. ζεύξη τηλεϊατρικής), και ένα βήμα συνολικής αξιολόγησης του συστήματος. Όλα τα βήματα υλοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής. Η μελέτη περιλαμβάνει έξι ενότητες εργασίας (ΕΕ). Οι πέντε πρώτες ΕΕ διευθετούν ερευνητικά θέματα που σχετίζονται με τα πέντε πρώτα βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας, αντίστοιχα. Έμφαση θα δοθεί στη σχεδίαση κεραιών για ΕΚΙΔ, τη μοντελοποίηση και απόδοση της ζεύξης τηλεμετρίας, και την ασφάλεια του ασθενούς. Θα πραγματοποιηθούν εκτενείς πειραματικές μελέτες σε προσομοιώματα και ζώα. Θέματα ηλεκτρονικής και ενσωμάτωσης τηλεμετρίας-τηλεϊατρικής θα ληφθούν, επίσης, υπόψη. Η έκτη ΕΕ θα περιλαμβάνει αριθμητικές/πειραματικές μελέτες με στόχο την επαλήθευση της προτεινόμενης μεθοδολογίας στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου συστήματος ασύρματης επίβλεψης της ενδοκράνιας πίεσης. Η ανωτέρω μεθοδολογία σχεδίασης προτείνεται ως μία τυποποιημένη διαδικασία που διευθετεί ποικίλες διεπιστημονικές προκλήσεις, με στόχο τη σχεδίαση βελτιστοποιημένων συστημάτων τηλεμετρίας ΕΚΙΔ. Οι καινοτομίες αναμένεται να περιλαμβάνουν: βελτιστοποιημένους αλγορίθμους σχεδίασης μικροσκοπικών κεραιών, αξιόπιστη μέτρηση κεραιών, θερμική/παρουσία πολλαπλών πηγών/πειραματική δοσιμετρία ΕΚΙΔ, πρωτότυπες μεθόδους αξιολόγησης της αύξησης της θερμοκρασίας, μοντελοποίηση του καναλιού εντός και εκτός του σώματος, ενσωμάτωση τηλεμετρίας-τηλεϊατρικής, και ένα πρωτότυπο σύστημα ασύρματης επίβλεψης της ενδοκράνιας πίεσης.