Σταυρούλα Μουγιακάκου

Διδακτορική Διατριβή
Ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης κλινικών αποφάσεων με χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, ΕΜΠ, 2003.

Παρούσα Θέση
Επίκουρη Καθηγήτρια, ARTORG Diabetes Technology Research Group, Medical School, University of Bern, Ελβετία.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece