Παντελεήμων Ασβεστάς

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής
Ανάπτυξη αλγορίθμων με βάση τη fractal θεωρία για την επεξεργασία ιατρικών δεδομένων, ΕΜΠ, 2001. Βραβείο Ιδρύματος Δ. Χωραφά, 2003

Παρούσα Θέση
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα.