Ευαγγελία Ζαχαράκη

Διδακτορική Διατριβή
Ανάπτυξη αλγορίθμων ευθυγράμμισης απεικονιστικών δεδομένων και υπολογιστικής προσομοίωσης της εξέλιξης καρκινικών όγκων με στόχο την υποστήριξη κλινικών αποφάσεων ακτινο-ογκολογίας, ΕΜΠ, 2004.

Παρούσα Θέση
Marie Curie Fellowship Researcher, Τμήμα Ιατρικής Φυσικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πάτρας, Ελλάδα.

Επιστημονικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece