Δήμητρα Διονυσίου

Διδακτορική Διατριβή Υπολογιστική προσομοίωση της ανάπτυξης και απόκρισης καρκινικών όγκων in vivo σε ακτινοθεραπευτικά σχήματα. Βιολογική βελτιστοποίηση της ακτινοθεραπείας με τη διεξαγωγή πειραμάτων «in silico», ΕΜΠ, 2004.

Παρούσα Θέση
Ερευνήτρια, ΕΠΙΣΕΥ, ΕΜΠ, Ελλάδα.