Έργα

Completed
Προστασία κοινού από μη ιοντίζουσα ακτινοβολία συστημάτων κινητών επικοινωνιών

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η μελέτη των επιδράσεων της μη ιοντίζουσας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που προέρχεται από τις τερματικές συσκευές και τους σταθμούς βάσης των συστημάτων κινητών επικοινωνιών στο γενικό πληθυσμό - με έμφαση στα παιδιά - και ο προσδιορισμός των μέτρων για την προστασία του.

Completed
Monte-Carlo προσομοίωση νέας γενιάς, μικρών διαστάσεων και υψηλής χωρικής διακριτικότητας τομογραφικών συστημάτων εκπομπής ποζιτρονίων (small animal PET)

Σκοπός του έργου είναι η εφαρμογή μεθόδων Monte-Carlo προσομοίωσης για τη σχεδίαση νέας γενιάς τομογραφικών συστημάτων εκπομπής ποζιτρονίων μικρών διαστάσεων και υψηλής διακριτικής ικανότητας. Τα συστήματα αυτά είναι κατάλληλα για απεικόνιση μικρών ζώων, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση μικρών διαστάσεων όγκων του μαστού. Η Monte-Carlo προσομοίωση λαμβάνει υπόψη τη γεωμετρία, τα χαρακτηριστικά, τις φυσικές ιδιότητες των ανιχνευτικών υλικών καθώς και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα προσπίπτοντα φωτόνια με στόχο την πρόβλεψη της απόκρισης του τελικού συστήματος. Η προσομοίωση θα βασιστεί στη χρήση εξειδικευμένων υπολογιστικών πακέτων όπως του simSET και του GATE, και στη γενική ιδέα των GRID (General Repository for Interaction Datasets) και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα EGEE (Enabling Grids for e-Science in Europe), η οποία όπως και το GATE στηρίζεται στο ευρωπαϊκό δίκτυο GEANT EU.

Completed
Potential Health Implications from Mobile Communication Systems

Διερεύνηση πιθανών επιπτώσεων στην υγεία εξαιτίας της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από συστήμα κινητών επικοινωνιών.

Completed
Επίλυση του Προβλήματος της Αντίστροφης Σκέδασης - Εφαρμογές στην Ιατρική Διάγνωση

Ανάπτυξη αλγορίθμων επίλυσης του αντίστροφου προβλήματος για τον προσδιορισμό του σχήματος και του δείκτη διάθλασης βιολογικών αντικειμένων. Ανάπτυξη υπολογιστικών κωδικών για σειριακή και παράλληλη εκτέλεση. Έλεγχος ορθότητας των μεθόδων με συνθετικά και πειραματικά δεδομένα σκέδασης, με χρήση ομοιωμάτων και δειγμάτων βιολογικών ιστών.

Completed
Ανάπτυξη Συστήματος Εικονικής προσομοίωσης και Σχεδίασης Αγωγής στην Κλινική ακτινο-ογκολογία

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος για τη σχεδίαση ακτινοθεραπείας με δυνατότητες εικονικής εξομοίωσης. Ανάπτυξη εξελιγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και τρισδιάστατης οπτικοποίησης δεδομένων αξονικής τομογραφίας. Το σύστημα υποστηρίζει τη δυνατότητα τηλε-συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών.

Completed
Rational Assessment of Health Effects Related to the Use of Mobile Phones

Τυποποίηση διαδικασιών πειραματικής και υπολογιστικής δοσιμετρίας για την εκτίμηση της έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία τερματικών συσκευών κινητής επικοινωνίας. Σχεδίαση συσκευών με στόχο την ελαχιστοποίηση της έκθεσης του ανθρώπινου κεφαλιού σε ακτινοβολία.

Completed
Αύξηση της Διαγνωστικής και Διαχειριστικής Δυνατότητας Εικόνων Αξονικής Τομογραφίας με Χρήση Εξελιγμένων Μεθόδων Η/Υ

Ανάπτυξη συστήματος για τη διαχείριση εικόνων αξονικής τομογραφίας και την υποστήριξη της διάγνωσης σε συμπαγή όργανα της κοιλίας με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας.Υποστήριξη δυνατοτήτων τηλεματικής συνεργασίας μεταξύ απομακρυσμένων χρηστών του λογισμικού.

Completed
Biomedical Effects of Electromagnetic Fields

Μελέτη των επιπτώσεων των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην υγεία του ανθρώπου, με έμφαση στη χρήση τερματικών συσκευών κινητών επικοινωνιών. Εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ιατρική.

Completed
Virtual Simulation and Treatment via Telematics Applications in Clinical Radiooncology (VIRTUOSO)

Ανάπτυξη τηλεματικών συνιστωσών για ενσωμάτωση σε σύστημα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας. Τηλεματική μεταφορά δεδομένων ασθενούς και τηλεσυνεργασία μεταξυ ακτινο-ογκολογικών κέντρων για σχεδιασμό ακτινοθεραπείας με χρήση τεχνικών εικονικής πραγματικότητας.