Έργα

Completed
Ανάπτυξη εξελιγμένων υπολογιστικών αλγορίθμων και εργαλέιων για την υποβοήθηση του σχεδιασμού λειτουργικών παρεμβάσεων στη νόσο του Parkinson και στην ανθεκτική επιληψία

Το έργο στοχεύει στη βελτίωση επιµέρους παραµέτρων του προεγχειρητικού ελέγχου αλλά και αυτής καθ'αυτής της χειρουργικής διαδικασίας (τοπογραφική ακρίβεια, αποτελεσµατικός σχεδιασµός, µείωση χρονικής διάρκειας) λειτουργικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με νόσο του Parkinson και φαρμακοανθεκτική επιληψία. Για το σκοπό αυτό συνδυάζονται (α) εξελιγµένοι υπολογιστικοί αλγόριθμοι ψηφιακής επεξεργασίας εγκεφαλικών σηµάτων (ΗΕΓ, διεγχειρητικών καταγραφών µε µικροηλεκτρόδια), (β) τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας, συγχώνευσης ( fusion ) και τρισδιάστατης ρεαλιστικής παρουσίασης νευροαπεικονιστικών δεδοµένων ( CT , MRI , fMRI , SPECT , PET ) και (γ) υπολογιστικά µοντέλα προσοµοίωσης βασισµένα σε ανατοµική και νευροφυσιολογική πληροοφορία.

Completed
FP6-IST-4-027333-STP, "Micro2DNA: Integrated polymer-base microfluidic micro system for DNA extraction, amplification, and silicon-based detection"

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου πρόκειται να αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο μικρο-σύστημα κατάλληλο για την ανάλυση του DNA βιολογικών δειγμάτων. Το σύστημα θα βασίζεται στο συνδυασμό πυριτίου και πολυμερών σε μια φορητή μικρο-συσκευή χαμηλού κόστους. Η συσκευή θα παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής του DNA από βιολογικά δείγματα, πολλαπλασιασμού με την τεχνική PCR, ανάμιξης των απαραίτητων αντιδραστηρίων και τελικά, εξαγωγής πληροφορίας για το DNA του δείγματος με χρήση μικρο-συστοιχιών και παρουσίασης της πληροφορίας με χρήση κατάλληλου λογισμικού σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι η ανάπτυξη μικρο-συσκευής που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κλινικό περιβάλλον για την ταχεία και ακριβή ανάλυση του DNA δειγμάτων.

Completed
SMARTDIAB: Ευφυές Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς

Ανάπτυξη ευφυούς συστήματος έγχυσης ινσουλίνης σε διαβητικούς ασθενείς, με τη χρήση τηλεματικής και ενσωματωμένων τεχνολογιών GSM και WPAN. Θέματα σχετικά με τη διαχείριση των ιατρικών δεδομένων των διαβητικών, την επεξεργασία και την ανάπτυξη μοντέλων προσομοίωσης του μεταβολικού συστήματος γλυκόζης-ινσουλίνης, σε συνδυασμό με τεχνολογίες παρακολούθησης του επιπέδου σακχάρου του αίματος και έγχυσης ινσουλίνης αποτελούν τα κύρια αντικείμενα του έργου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ασφάλειας κατά τη μεταφορά, επεξεργασία και διαχείριση των ιατρικών δεδομένων των ασθενών.

Completed
Υλοποίηση τεχνικών ελάττωσης πολυπλοκότητας ( Variance Reduction ), για τη βελτίωση της υπολογιστικής απόδοσης του πακέτου προσομοίωσης Monte - Carlo GATE , πάνω σε κατανεμημένη υπολογιστική πλατφόρμα - fastGATE

Το GATE είναι ένα νέο εργαλείο –ανοικτού κώδικα- για την προσομοίωση κλινικών συστημάτων PET και SPECT. Η προσομοίωση ρεαλιστικών πειραμάτων απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ, και χρόνο της τάξης εβδομάδων ή και μηνών. Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση και εφαρμογή τεχνικών ελάττωσης πολυπλοκότητας (variance reduction techniques-VRTs) με σκοπό την επιτάχυνση του χρόνου εκτέλεσης του πακέτου προσομοίωσης Monte Carlo GATE σε πλατφόρμα κατανεμημένων υπολογιστών (computer cluster).

Completed
Ανάλυση, σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής για απομακρυσμένες περιοχές στο Αιγαίο και την Κύπρο

Σχεδιασμός και ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεϊατρικής με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων της περιφέρειας, με έμφαση σε καταστάσεις επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Οι υπηρεσίες θα βασίζονται σε τεχνολογίες που επιτρέπουν τη συλλογή και μετάδοση διαγνωστικά σημαντικών βιοσημάτων (Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Αρτηριακή Πίεση, Οξυμετρία, Θερμοκρασία), τη συλλογή και μετάδοση σήματος Video ή σειράς εικόνων του ασθενή. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν τηλεδιάγνωση, ιατρική υποστήριξη από μεγάλες αποστάσεις και παροχή συμβουλών σε απομακρυσμένες μονάδες παροχής ιατρικής βοήθειας (ασθενοφόρα, αγροτικά κέντρα υγείας, επαρχιακοί γιατροί κ.λπ.) από ειδικευμένους ιατρούς με έδρα σε περιφερειακό νοσοκομείο ή ιατρικό κέντρο.

Completed
East Mediterranean Cohesion on Information and Telecommunications (EMedIT)

Στα πλαίσια του EMedIT θα παρέχονται υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης φορέων, όπως τηλεπικοινωνιακές ρυθμιστικές αρχές, υπουργεία, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, πανεπιστήμια κ.λπ., χωρών της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης σε θέματα σχετικά με την Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Συγκεκριμένα, στόχοι του έργου είναι: i) η προώθηση εφαρμογής τεχνολογιών αιχμής σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ii) η υποστήριξη δημόσιων φορέων σχετικά με το τρόπο χρήσης νέων ΤΠΕ και iii) η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύων μεταξύ των διαφόρων τοπικών αρχών/δημόσιων φορέων που συμμετέχουν στο έργο και δραστηριοποιούνται σε θέματα ΤΠΕ.

Completed
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Σύνθετων Βιολογικών Διεργασιών σε Μικρά Πειραματόζωα

Η απεικόνιση μικρών ζώων απαιτεί πολύ υψηλή διακριτική ικανότητα και ευαισθησία. Μια νέα γενιά μικρών γ-camera, που βασίζονται σε Χωρικά Ευαίσθητους Φωτοπολλαπλασιαστές (Position Sensitive Photomltiplier Tubes - PSPMTs) παρέχουν διακριτική ικανότητα της τάξεως του χιλιοστού. Αντικείμενο του έργου είναι η βελτιστοποίηση μιας εξειδικευμένης γ-camera κατάλληλης για απεικόνιση μικρών ζώων, η οποία είναι εγκατεστημένη στον Ελληνικό φορέα. Οι προς βελτιστοποίηση παράμετροι περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά του κρυστάλλου, του κατευθυντήρα, αλλά και παραμέτρων που σχετίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, την ανάλυση σήματος και την επεξεργασία εικόνας.

Completed
An Integrated Broadband Telecommunication Pilot Telecervices-platform for Improving Health Care Provision in the Region of Mediterranean - INTERMED

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη και διαχείριση μίας πιλοτικής ευρυζωνικής τηλεπικοινωνιακής πλατφόρμας στην περιοχή της Νοτιο-ανατολικής Μεσογείου. Μέσω της πλατφόρμας θα παρέχονται υπηρεσίας υγείας στους κατοίκους και ταξιδιώτες απομονωμένων περιοχών της Μεσογείου, καθώς και σε επιβατικά πλοία που ταξιδεύουν σε αυτή. Οι υπηρεσίες θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και θα ενισχύουν το αίσθημα ασφαλείας σε κατοίκους και ταξιδιώτες μέσω της τηλε-συνεργασίας, τηλε-παρακολούθησης, τηλε-διάγνωσης και απομακρυσμένης εκπαίδευσης.

Completed
EMC Related to Wireless Communications

Σειρά μεταπτυχιακών μαθημάτων συνολικής διάρκειας 60 ωρών σχετικά με ζητήματα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε συστήματα ασύρματων επικοινωνιών με έμφαση στα συστήματα κινητών επικοινωνιών 3G (UMTS).