Μαρία Χριστοπούλου


1.1.2

H Μαρία Ι. Χριστοπούλου έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (2003) και το διδακτορικό δίπλωμα (2011) στη Βιοϊατρική Τεχνολογία από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Την περίοδο 2007-2008, εργάστηκε στο IT’ IS Foundation - The Foundation for Research on Information Technologies in Society, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ), ως ακαδημαϊκή επισκέπτης, και συνεισέφερε σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Έχει δημοσιεύσει 44 εργασίες ως άρθρα σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών και εθνικών επιστημονικών συνεδρίων. Έχει δώσει τρεις (3) προσκεκλημένες ομιλίες. Από το Δεκέμβριο 2011, εργάζεται στο Γραφείο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), ως εξωτερικός συνεργάτης μηχανικός. Επίσης, εργάζεται μερικώς απασχολούμενη ως ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ «Πολυεπίπεδη εκτίμηση βιολογικών αποτελεσμάτων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων ραδιοσυχνοτήτων (mBioRF)» (01/02/2012–30/09/2015). Τον Ιούνιο 2012, η Μαρία ξεκίνησε τις τριετείς μεταδιδακτορικές της σπουδές στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: "microDIAGNOSIS: Microwave-based diagnosis for pneumothorax and detection of air cavities in body", σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πάτρας. Τον Νοέμβριο 2014, επισκέφτηκε για έναν μήνα το IT’ IS Foundation - The Foundation for Research on Information Technologies in Society, Swiss Federal Institute of Technology Zurich (ETHZ), στο πλαίσιο του Short Term Scientific Mission (STSM) με τίτλο “Experimental evaluation of a microwave sensor performance on pneumothorax diagnosis”, το οποίο υποστηρίχτηκε από το COST Action BM1309: European network for innovative uses of EMFs in biomedical applications (EMF-MED).

Παρούσα Θέση
Επιστημονικός υπάλληλος, Υπηρεσία μη-ιοντίζουσας ακτινοβολίας, Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός, βιοηλεκτρομαγνητισμός, θεωρία κεραιών, διαγνωστικά εργαλεία με τη χρήση μικροκομματικής ακτινοβολίας, αριθμητική και πειραματική ΗΜ δοσιμετρία, πειραματικές μελέτες εθελοντών, μεθοδολογίες μετρήσεων ΗΜΠ και αρχές ψυχοφυσιoλογίας.

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
Bioelectromagnetics Society (BEMS), European BioElectromagnetics Association (EBEA), IEEE, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας