Κωνσταντία Ζαρκογιάννη


2.1.26

Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (2003) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (2005) από το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) (2011) από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Από το 2005, είναι μέλος της μονάδας Βιοϊατρικών Προσομοιώσεων και Απεικονιστικής Τεχνολογίας (BIOSIM) του ΕΜΠ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν συστήματα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, συστήματα ελέγχου, μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων, ευφυή συστήματα διαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας 18 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικός συνεργάτης σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά έργα.

Παρούσα Θέση
Ε.ΔΙ.Π., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ελλάδα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συστήματα υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων, συστήματα ελέγχου, μοντελοποίηση φυσιολογικών συστημάτων, ευφυή συστήματα διαχείρισης του Σακχαρώδους Διαβήτη

Υποτροφίες και Βραβεία
Κατοχος τιμητικής υποτροφίας, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Επιστημονικές Επαγγελματικές Κοινότητες
IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBS), Member of the Technical Chamber of Greece