Diploma Theses

  2013


 • Κυριακού Σταύρος, Μελέτη των σύγχρονων θεωριών για τη δραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης και υπολογιστική προσομοίωση σε υπολογιστική προσομοίωση σε μοντέλα των βασικών γαγγλίων, ΕΜΠ, 2013.
 • Κουσκουλιάνος Θεόδωρος, Ανάπτυξη Αναλογικού-Ολοκληρωτικού-Διαφορικού και Αναλογικού-Διαφορικού Ελεγκτή Γλυκόζης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2013.
 • Χαριδήμου Πέτρος, Θέματα σμίκρυνσης έναντι επιδόσεων ακτινοβολίας και ασφάλειας για εμφυτεύσιμες κεραίες, ΕΜΠ, 2013.
 • Γρούμπας Ευάγγελος, Σχεδίαση και βελτιστοποίηση ευρυζωνικών εμφυτεύσιμων κεραιών διπλής ζώνης προσανατολισμένη στις απαιτήσεις των ιατρικών εφαρμογών, ΕΜΠ, 2013.
 • 2012


 • Φιλντίση Αριστέα Ιωάννα, Διερεύνηση της Δυνατότητας Πρόβλεψης των Νευρωνικών Εκπολώσεων Από Τα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου. Χρήση Μικροηλεκτροδιακών Καταγραφών από τον Υποθαλαμικό Πυρήνα Παρκινσονικών Ασθενών που Υποβάλλονται σε εν τω Βάθει Εγκεφαλική Διέγερση, ΕΜΠ, 2012.
 • Μαράκας Ελευθέριος, Ανάλυση αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στην υπολογιστική ηλεκτρομαγνητική δοσιμετρία για πείραμα καταγραφής ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος σε εθελοντές κατά τη χρήση κινητού τηλεφώνου τρίτης γενιάς, ΕΜΠ, 2012.
 • Φράγγου Πολυτίμη, Ανάπτυξη αλγορίθμου εύρεσης βέλτιστου σημείου τοποθέτησης ηλεκτροδίου εν τω βάθει διέγερσης εγκεφάλου με χρήση της β-ζώνης συχνοτήτων ενδοπυρηνικών καταγραφών, ΕΜΠ, 2012.
 • Παπαστάθης Ιωάννης Αλέξανδρος, Προσομοίωση Δικτύου Βιολογικών Νευρώνων με χρήση Μοντέλων Izhikevich οδηγούμενων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου, ΕΜΠ, 2012.
 • Κελίρης Αναστάσης, Χρονική και Συχνοτική Ανάλυση Ακουστικών Σημάτων Ροχαλητού, ΕΜΠ, 2012.
 • Ψαθάς Κων/νος, Σχεδίαση Εμφυτεύσιμων Κεραιών Διπλής Ζώνης για Ιατρική Τηλεμετρία, ΕΜΠ, 2012.
 • Καλταμπάνη Ανδρομάχη, Σχεδίαση και μελέτη εξωτερικών κεραιών για τηλεμετρία με εμφυτεύσιμες ιατρικές διατάξεις, ΕΜΠ, 2012.
 • 2011


 • Καζασίδης Ορέστης, Μελέτη Επιδράσεων στο Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα κατά την Έκθεση στην Ακτινοβολία Τερματικών Συσκευών Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς: Υπολογιστικός Σχεδιασμός Πειράματος Εθελοντών, ΕΜΠ, 2011.
 • Ζεϊμπέκης Κωνσταντίνος, Μελέτη της Επίδρασης της Εν τω βάθει Διέγερσης σε Επίπεδο Νευρώνα, μέσω της Οδήγησης Μοντέλων Hammerstein- Wiener με Τροποποιημένα στη Συχνότητα Δυναμικά Τοπικού Πεδίου, ΕΜΠ, 2011.
 • Θάνου Αιμιλιάνα, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων Βάσει Δυναμικών Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλων Hammerstein- Weiner, ΕΜΠ, 2011.
 • Ματσάκου Αικατερίνη, Αυτόματη Ανίχνευση του Αρτηριακού Τοιχώματος της Καρωτίδας από Εικόνες Υπερήχων β-σάρωσης, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • Κόλιας Βασίλειος, Semantic Annotation System for Medical Images, ΔΠΜΣ- ΒΙΤ, 2011.
 • Ζούρου Βερόνικα, Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Εντροπίας Σημάτων Κορεσμού Οξυγόνου για την Εκτίμηση της Σοβαρότητας του Συνδρόμου Αποφρακτικής Άπνοιας στον Ύπνο, ΕΜΠ, 2011.
 • Αποστολάκης Ιάσων-Ζαχαρίας, Μη Παρεμβατική Αγγειακή Ελαστογραφία για το Χαρακτηρισμό της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2011.
 • Μωραΐτης Τιμολέων, Ανάπτυξη Μεθόδου Κατηγοριοποίησης Δυναμικών Ενέργειας και Μελέτη του Ρυθμού τους με Χρήση Ενδοκρανιακών Καταγραφών κατά την Παθητική & Ενεργητική Κίνηση Ασθενών με νόσο Πάρκινσον, ΕΜΠ, 2011.
 • Τσακαλάκης Μιχαήλ, Σχεδίαση Μικροσκοπικών Κεραιών για Εμφυτεύσιμες Βιοϊατρικές Διατάξεις, ΕΜΠ, 2011. Βραβείο IEEE EMBS Greece Chapter
 • Joao Teixeira, Design of Implantable Antennas, Escola Superior de Biotecnologia of the Universidade Catolica Portuguesa, ERASMUS Program, 2011. M.Sc. Thesis
 • Ρόζου Μαρία, Ανάπτυξη Ελεγκτή Γλυκόζης Βασισμένου σε Γραμμικό Αυτοσυντονιζόμενο Μοντέλο Πρόβλεψης για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου Ι, ΕΜΠ, 2011.
 • Χροναίου Ιωάννα, Προσομοίωση της Φυσιολογίας των Βασικών Γαγγλίων στη Νόσο του Πάρκινσον μέσω ενός λεπτομερούς Πολυεπίπεδου Υπολογιστικού Μοντέλου, ΕΜΠ, 2011.
 • Καραθάνος Θωμάς, Μελέτη του Προτύπου των Μετεκφορτίσεων σε Ενδοκράνιες Καταγραφές Επιληπτικών Ασθενών και της Συσχέτισής τους με Επιληπτογενείς Εστίες, ΕΜΠ, 2011.
 • 2010


 • Κορδά Αλεξάνδρα, Μη Γραμμική Ανάλυση Αιτιακών Αλληλεπιδράσεων σε Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Καραγιάννης Αλέξανδρος, Μέθοδοι για Ανίχνευση & Χαρακτηρισμό Βιοσημάτων σε Θορυβώδεις Χρονοσειρές Βασισμένοι στο Μετασχηματισμό Hilbert- Huang, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2010.
 • Παπαβασιλείου Βασίλειος, Πρόβλεψη Νευρωνικών Εκπολώσεων από Δυναμικά Τοπικού Πεδίου με τη Χρήση Μοντέλου Φυσιολογικής Λειτουργίας της Απόκρισης, ΕΜΠ, 2010.
 • Ράιδου Ρενάτα- Γεωργία, Ανάπτυξη Εργαλείων Λογισμικού &Χρήση Τεχνικών Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνων για την Ανάλυση Απεικονιστικών Ευρημάτων Ορθοπεδικού Ενδιαφέροντος, ΕΜΠ, 2010.
 • Αντωνίου Ζήνων, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Βάσης Δεδομένων Μαστογραφικών Ευρημάτων & Εικόνων για την Συνδυασμένη Αξιολόγηση Ακτινολόγων & Μηχανών, ΕΜΠ, 2010.
 • Γαλάνη Θεοδώρα, Ανάπτυξη ΑΟΔ Αλγορίθμου για τον Έλεγχο της Συγκέντρωσης της Γλυκόζης σε Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2010.
 • Προίσκου Επιστήμη, Ανάλυση της Κίνησης του Αρτηριακού Τοιχώματος από Εικόνες Υπερήχων με την Χρήση της Μεθόδου Ταύτισης Περιοχών και Διαφορετικών Κριτηρίων Σύγκρισης, ΕΜΠ, 2010.
 • Σμπόνιας Νικόλαος, Η Μελέτη Εξοικείωσης Ακουστικών Ερεθισμάτων Προκλητών Δυναμικών με Χρήση της Κυματιδιακής Ανάλυσης, ΕΜΠ, 2010.
 • Κυργιάζος Γεώργιος, Γεροσταθόπουλος Ηλίας, Ανάπτυξη Εφαρμογής Σημασιολογικής Επισημείωσης και Αναζήτησης Ιατρικών Εικόνων, ΕΜΠ, 2010.
 • 2009


 • Χαρίτου Αδαμαντία- Ιωάννα, Αυτόματη Εύρεση και Στατιστική Κατηγοριοποίηση Νευρικών Σημάτων του Υποθαλαμικού Πυρήνα που Προκύπτουν από Καταγραφές Μικρο-ηλεκτροδίων, ΕΜΠ, 2009.
 • Ζάννος Σολομών, Στατιστικός Διαχωρισμός &Συσχέτιση Δυναμικών Τοπικού Πεδίου από Πολλαπλά Καταγραφικά Ηλεκτρόδια κατά τη Διαδικασία εν τω βάθει Διέγερσης του Εγκεφάλου, ΕΜΠ, 2009.
 • Καφώρου Μυρσίνη, Αναγνώριση Διπλώματος Πρωτεϊνών με Χρήση Δικτύων Ομοιότητας & Γενετικών Αλγορίθμων, ΕΜΠ, 2009.
 • Νικόλαος Δίκαιος, Διόρθωση Σκέδασης σε Τομογράφο Εκπομπής Ποζιτρονίων, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Περάκης Γεώργιος, Αριθμητική μελέτη της επίδρασης της τοποθέτησης τερματικής συσκευής κινητών επικοινωνιών στην απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το κεφάλι του χρήστη, ΕΜΠ, 2009.
 • Γεραγγέλου Αθηνά, Ευθυμία Δ. Βόκαλη, Πειραματικός Σχεδιασμός για την Αποτίμηση της Επίδρασης της Ακτινοβολίας Συστημάτων Κινητών Επικοινωνιών Τρίτης Γενιάς στις Καταγραφές Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και Προκλητών Δυναμικών κατά τη Διάρκεια Ακουστικού Ερεθίσματος, EMΠ, 2009.
 • Ξενικού Μόνικα-Φιλίτσα, Μελέτη Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος με βάση μεγέθη από τη θεωρία πληροφορίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Λέκκας Αλέξανδρος, Εξαγωγή ποσοτικών μεγεθών συγχρονισμού εγκεφαλικής δραστηριότητας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2009.
 • Γαστουνιώτη Αιμιλία, Ανάλυση της κίνησης του αρτηριακού τοιχώματος από εικόνες υπερήχων με χρήση μεθόδων προσαρμοστικής ταύτισης περιοχών, ΕΜΠ, 2009.
 • Κούρκαφας Γεώργιος, Εκτίμηση της κίνησης από εικόνες spin-tagging MRI με χρήση μεθόδου αρμονικής φάσης (HARP), ΕΜΠ, 2009.
 • Δασκαλάκη Ελένη, Σχεδίαση, Ανάπτυξη και In Silico Συγκριτική Αξιολόγηση Ελεγκτών Κλειστού Βρόχου για Άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 1, ΕΜΠ, 2009.
 • 2008


 • Γκολφινόπουλος Γεώργιος, Μαθηματική Μοντελοποίηση της Παραμόρφωσης του Τοιχώματος της Καρωτίδας, ΕΜΠ, 2008.
 • Παπαδημητρίου Δημήτριος, Μη Γραμμική Επεξεργασία Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος για την Πρόβλεψη Επιληπτικών Κρίσεων, EMΠ, 2008.
 • Χαριτωνίδης Νικόλαος, Υπολογιστικές Μεθοδολογίες για τη Διαχείριση και Ανάλυση Μακράς Διάρκειας Video−Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, EMΠ, 2008.
 • Γκιόξη Ειρήνη, Ανάλυση συγχρονισμού σε ηλεκτροεγκεφαλογράφημα επιφανείας με στόχο την πρόβλεψη επιληπτικών κρίσεων, ΕΜΠ, 2008.
 • Χατζηστέργος Σεβαστιανός, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εκτίμησης της Πυκνότητας του Μαστού από Εικόνες Μαστογραφίας, ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, 2008.
 • Κριεζίας Κωνσταντίνος, Υλοποίηση και Βελτιστοποίηση Επαναληπτικών Αλγορίθμων Ανακατασκευής Εικόνων SPECT, ΕΜΠ, 2008.